<-- 1Timothy 6:15 | 1Timothy 6:17 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 6:16

1Timothy 6:16 - ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) he who only is incorruptible, and (who) dwelleth in light which no man can approach; whom no man of men hath seen, nor is able to see: to him be honour and power for ever and ever. Amen.

(Murdock) who only is incorruptible, and dwelleth in light to which no one can approach; and whom no man hath seen, or even can see: to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

(Lamsa) Who alone has immortality, dwelling in the light which no man can approach, and whom no man has seen, nor can see: to him be honor and dominion for ever and ever. Amen.

(KJV) Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62054-06160 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܽܘ 2:4993 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-06161 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11150 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62054-06162 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-06163 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܒܠ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ 2:6136 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 62054-06164 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܥܡܪ ܘܥܳܡܰܪ 2:15956 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62054-06165 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܢܘܗܪܐ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ 2:12771 ܢܗܪ Noun light 331 137 62054-06166 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62054-06167 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-06168 - - - - - - No - - -
ܡܫܟܚ ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21256 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62054-06169 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܢܬܩܪܒ ܕ݁ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ 2:18957 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62054-061610 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62054-061611 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܢܫ ܘܐ݈ܢܳܫ 2:1457 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62054-061612 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62054-061613 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62054-061614 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-061615 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܗܝ ܚܙܳܝܗ݈ܝ 2:6685 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62054-061616 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܐܦܠܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ 2:1754 ܐܦ Particle not even 26 28 62054-061617 - - - - - - No - - -
ܡܨܐ ܡܨܶܐ 2:12293 ܡܨܐ Verb able 293 129 62054-061618 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܚܙܝܗ ܠܡܶܚܙܝܶܗ 2:6703 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62054-061619 - - - - Infinitive PEAL No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62054-061620 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܗ ܕ݁ܠܶܗ 2:10827 ܠ Particle to, for 232 107 62054-061621 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܩܪܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 2:9450 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62054-061622 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21404 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62054-061623 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܠܡ ܠܥܳܠܰܡ 2:15752 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62054-061624 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܥܠܡܝܢ ܥܳܠܡܺܝܢ 2:15762 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62054-061625 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62054-061626 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.