<-- 1Timothy 5:19 | 1Timothy 5:21 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:20

1Timothy 5:20 - ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܛܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܟ݁ܰܘܶܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Those who sin before all men reprove, that the rest may be afraid.

(Murdock) Those who sin before all rebuke; that the rest of the people may fear.

(Lamsa) Those who sin, rebuke in the presence of all men, that others also may fear.

(KJV) Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-05200 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܛܝܢ ܕ݁ܚܳܛܶܝܢ 2:6784 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62054-05201 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62054-05202 - - - - - - No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62054-05203 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܟܘܢ ܟ݁ܰܘܶܢ 2:9913 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62054-05204 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62054-05205 - - - - - - No - - -
ܫܪܟܐ ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22476 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62054-05206 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62054-05207 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܢܕܚܠܘܢ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ 2:4327 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62054-05208 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.