<-- 1Thessalonians 2:12 | 1Thessalonians 2:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 2:13

1Thessalonians 2:13 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܺܝ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) WHEREFORE we also give thanks constantly unto Aloha, that the word of Aloha which you received from us, was not as the word of man (that) you received (it), but, as it is truly, the word of Aloha, which in operation worketh (alike) in you and in all them who believe.

(Murdock) Therefore also we give thanks unceasingly to God, that the word of God which ye received from us, ye did not receive as the word of men, but as being truly the word of God, which worketh efficiently in you and in them that believe.

(Lamsa) For this cause also we thank God continually, because, when you received the word of God which you heard from us you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which works effectively in you who believe.

(KJV) For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62052-02130 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62052-02131 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62052-02132 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62052-02133 First Common Plural - - - No - - -
ܡܘܕܝܢܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ 2:8562 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62052-02134 First Masculine Plural - Active Participle APHEL No First Common Plural
ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ 2:1118 ܐܡܢ Adverb (ending with AiYT) assiduously, constantly 19 23 62052-02135 - - - - - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-02136 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܬܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12089 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62052-02137 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-02138 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܒܠܬܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17949 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62052-02139 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62052-021310 - - - - - - No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-021311 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62052-021312 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62052-021313 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62052-021314 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62052-021315 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܩܒܠܬܘܢܗ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢܳܗ 2:17995 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62052-021316 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No Third Feminine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62052-021317 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-021318 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62052-021319 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:22281 ܫܪ Adverb (ending with AiYT) truly 598 231 62052-021320 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62052-021321 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-021322 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܝ ܘܗܺܝ 2:5019 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62052-021323 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ 2:15048 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62052-021324 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܣܬܥܪܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܳܐ 2:14675 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62052-021325 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62052-021326 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܐܝܠܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:665 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62052-021327 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ 2:1135 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62052-021328 Third Masculine Plural - Active Participle PAIEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.