<-- 1Peter 5:6 | 1Peter 5:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 5:7

1Peter 5:7 - ܘܨܶܦ݂ܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܫܕ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And all your anxiety cast upon Aloha, because he is careful over you.

(Murdock) And cast all your solicitude upon God; for he careth for you.

(Lamsa) Casting all your cares upon God; for he cares for you.

(KJV) Casting all your care upon him; for he careth for you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܨܦܬܟܘܢ ܘܨܶܦ݂ܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9414 ܝܨܦ Noun care, anxiety 483 186 62060-05070 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62060-05071 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܫܕܘ ܫܕ݂ܰܘ 2:20698 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62060-05072 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62060-05073 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-05074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܗ ܕ݁ܠܶܗ 2:10827 ܠ Particle to, for 232 107 62060-05075 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܛܝܠ ܒ݁ܛܺܝܠ 2:2546 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62060-05076 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62060-05077 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.