<-- 1Peter 3:6 | 1Peter 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:7

1Peter 3:7 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܡܰܪܘ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܐܢܶܐ ܡܚܺܝܠܶܐ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܶܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܳܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) AND you, men, dwell likewise with your wives with knowledge, and as feeble vessels in honour hold them; for they also with you inherit the gift of the life of eternity; that you be not hindered in your prayers.

(Murdock) And ye husbands, likewise, dwell with your wives according to knowledge, and hold them in honor, as the feebler vessels; because they also will inherit with you the gift of eternal life: and let not your prayers be hindered.

(Lamsa) Likewise, you husbands, live with your wives with understanding, and hold them with tenderness like delicate vessels, because they also will inherit with you the gift of everlasting life; do this that you may not be hindered in your prayers.

(KJV) Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1488 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-03070 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62060-03071 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62060-03072 - - - Emphatic - - No - - -
ܥܡܪܘ ܥܡܰܪܘ 2:15965 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62060-03073 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62060-03074 - - - - - - No - - -
ܢܫܝܟܘܢ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:1517 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62060-03075 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܝܕܥܬܐ ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8753 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62060-03076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62060-03077 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐܢܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐܢܶܐ 2:11354 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62060-03078 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܚܝܠܐ ܡܚܺܝܠܶܐ 2:11581 ܡܚܠ Adjective weak 264 119 62060-03079 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܐܝܩܪܐ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ 2:9452 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62060-030710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܘܕܘ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ 2:490 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62060-030711 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62060-030712 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62060-030713 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62060-030714 - - - - - - No - - -
ܗܢܝܢ ܗܳܢܶܝܢ 2:5049 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-030715 - Feminine Plural - - - No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62060-030716 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܝܪܬܢ ܝܳܪܬ݁ܳܢ 2:9549 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62060-030717 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܘܗܒܬܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ 2:8894 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62060-030718 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ 2:6966 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62060-030719 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62060-030720 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62060-030721 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-030722 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܬܬܩܠܝܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܩܠܺܝܢ 2:22936 ܬܩܠ Verb stumble, hinder 618 241 62060-030723 Third Masculine Plural - Participles ETTAPHAL No - - -
ܒܨܠܘܬܟܘܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:17759 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62060-030724 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.