<-- 1Peter 3:20 | 1Peter 3:22 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:21

1Peter 3:21 - ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܚܳܝܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) After which very type also you are saved in baptism,[B'mahmuditho.] not while you cleanse the body from filth, but while you make confession of Aloha with a pure conscience, and of [Or, in.] the resurrection of Jeshu Meshiha;

(Murdock) And ye also, by a like figure, are made alive by baptism, (not when ye wash your bodies from filth, but when ye confess God with a pure conscience,) and by the resurrection of Jesus the Messiah;

(Lamsa) You also are saved in that very manner by baptism, not merely by washing the filth from the body, but by confessing God with a clean conscience, and by the resurrection of Jesus Christ,

(KJV) The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62060-03210 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-03211 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62060-03212 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-03213 - Masculine Singular - - - No - - -
ܛܘܦܣܐ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ 2:8087 ܛܘܦܣܐ Noun type, example 170 86 62060-03214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܝܢ ܚܳܝܶܝܢ 2:25251 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62060-03215 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-03216 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:15830 ܥܡܕ Noun baptism, washing 289 128 62060-03217 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘ ܠܰܘ 2:5027 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62060-03218 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62060-03219 - - - - - - No - - -
ܦܓܪܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ 2:16420 ܦܓܪ Noun body 434 170 62060-032110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܝܓܝܢ ܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ 2:30288 ܫܘܓ Verb wash 558 215 62060-032111 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-032112 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62060-032113 - - - - - - No - - -
ܨܐܬܐ ܨܳܐܬ݂ܳܐ 2:17479 ܨܐܝ Noun filth, sordidness 472 183 62060-032114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62060-032115 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62060-032116 - - - - - - No - - -
ܡܘܕܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ 2:25823 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62060-032117 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62060-032118 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܐܠܗܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:912 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-032119 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܬܐܪܬܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ 2:22578 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62060-032120 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:4587 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62060-032121 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܩܝܡܬܗ ܘܒ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ 2:18389 ܩܡ Noun resurrection 504 193 62060-032122 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62060-032123 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62060-032124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.