<-- 1Peter 3:19 | 1Peter 3:21 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:20

1Peter 3:20 - ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܽܘܚ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܦ݁ܶܩܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܢ ܥܰܠܶܝܢ ܠܳܗ ܘܰܚܝܰܝ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) those who before were disobedient in the days of Nuch;[Or, Nooch.] while the long-suffering of Aloha commanded that he should make the ark, upon the hope of their conversion, and eight souls only entered therein, and were saved in the waters.

(Murdock) which were formerly disobedient, in the days of Noah, when the long suffering of God commanded an ark to be made, in hope of their repentance; and eight souls only entered into it, and were kept alive in the waters.

(Lamsa) Those who in the past were disobedient; and in the days of Noah, when the Spirit of God had patience, he commanded an ark to be made in the hope of their repentance, but only eight souls entered into it, and were saved by it floating upon the water.

(KJV) Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-03200 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62060-03201 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62060-03202 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62060-03203 - - - - - - No - - -
ܐܬܛܦܝܣ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ 2:23427 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62060-03204 Third Feminine Plural - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܗܘܝ ܗ݈ܘܰܝ 2:23733 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-03205 Third Feminine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܝܘܡܬܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܗ 2:8978 ܝܘܡ Noun day 190 92 62060-03206 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܢܘܚ ܕ݁ܢܽܘܚ 2:12796 ܢܘܚ Proper Noun Noah 331 138 62060-03207 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62060-03208 - - - - - - No - - -
ܡܓܪܬ ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ 2:12715 ܢܓܪ Noun long suffering 251 115 62060-03209 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܪܘܚܗ ܪܽܘܚܶܗ 2:19666 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62060-032010 - Common Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-032011 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܩܕܬ ܦ݁ܶܩܕ݁ܰܬ݂ 2:17035 ܦܩܕ Verb command 454 177 62060-032012 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5082 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-032013 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܩܒܘܬܐ ܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17885 ܩܝܒܘܬܐ Noun ark 487 188 62060-032014 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62060-032015 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62060-032016 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:22725 ܬܒ Noun repentance 611 238 62060-032017 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܬܡܢܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ 2:22884 ܬܡܢܐ Numeral eight 615 240 62060-032018 - Feminine - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62060-032019 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܢ ܢܰܦ݂ܫܳܢ 2:13493 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62060-032020 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܥܠܝܢ ܥܰܠܶܝܢ 2:15645 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62060-032021 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62060-032022 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܘܚܝܝ ܘܰܚܝܰܝ 2:6900 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62060-032023 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 62060-032024 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.