<-- 1Peter 1:1 | 1Peter 1:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 1:2

1Peter 1:2 - ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܘ ܒ݁ܰܡܩܰܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) them who are elected by the foreknowledge of Aloha the Father, through sanctification of the Spirit, that they might be unto obedience, and unto the sprinkling of the blood of Jeshu Meshiha: grace and peace be multiplied with you.

(Murdock) to them who have been chosen, by the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus the Messiah: May grace and peace abound towards you.

(Lamsa) Who have been chosen by the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, to be obedient and to sprinkle the blood of our LORD Jesus Christ: Grace to you and peace, be multiplied.

(KJV) Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-01020 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܬܓܒܝܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܘ 2:3430 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62060-01021 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܡܩܕܡܘܬ ܒ݁ܰܡܩܰܕ݁ܡܽܘܬ݂ 2:18064 ܩܕܡ Noun foreknowledge, precedence 296 130 62060-01022 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܝܕܥܬܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ 2:8763 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62060-01023 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-01024 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 62060-01025 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18170 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62060-01026 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19645 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62060-01027 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܗܘܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5080 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-01028 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܡܫܡܥܬܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ 2:21677 ܫܡܥ Noun hearing, obedience 308 134 62060-01029 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܪܣܣ ܘܠܰܪܣܳܣ 2:20105 ܪܣ Noun sprinkling, aspersion 544 210 62060-010210 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܡܗ ܕ݁ܡܶܗ 2:4679 ܕܡ Noun blood 93 56 62060-010211 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62060-010212 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62060-010213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62060-010214 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܠܡܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ 2:21571 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62060-010215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܣܓܐ ܢܶܣܓ݁ܶܐ 2:13897 ܣܓܐ Verb increase, multiply, great 360 146 62060-010216 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62060-010217 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.