<-- 1Peter 1:11 | 1Peter 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 1:12

1Peter 1:12 - ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܒ݂ܳܨܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܘ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܝܩܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And all that they searched was revealed to them; for not for themselves they inquired, but to us (and) of us [Lan dilan.] they prophesied those (blessings) which now are revealed to you by them who have preached to you [Or, evangelized you.] by the Spirit of Holiness which is sent from heaven; for into these themselves the angels also desire to look.

(Murdock) And it was revealed to them, [in regard to] all they were searching, that, not for themselves were they inquiring, but for us they were prophesying of those things, which are now manifested to you by means of the things we have announced to you, by the Holy Spirit sent from heaven; which things the angels also desire to look into.

(Lamsa) And everything they were searching for was revealed to them because they did not seek for their own benefit, but they prophesied the things which concerned us, the things which now have been revealed to you by those who have preached the gospel to you through the Holy Spirit sent from heaven; which things the angels also desire to look into.

(KJV) Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܓܠܝ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ 2:3746 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62060-01120 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62060-01121 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62060-01122 - - - - - - No - - -
ܕܒܨܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܨܶܝܢ 2:3119 ܒܨܐ Verb search, examine 51 39 62060-01123 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-01124 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62060-01125 - - - - - - No - - -
ܕܠܘ ܕ݁ܠܰܘ 2:5001 ܗܘ Pronoun no, not 236 109 62060-01126 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܠܢܦܫܗܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13476 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62060-01127 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܥܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ 2:2986 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62060-01128 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-01129 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62060-011210 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62060-011211 - - - - - - No First Common Plural
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 62060-011212 - - - - - - No First Common Plural
ܡܬܢܒܝܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܝܢ 2:12599 ܢܒܐ Verb prophesy 325 136 62060-011213 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-011214 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-011215 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܫܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ 2:5386 ܗܫܐ Particle now 107 62 62060-011216 - - - - - - No - - -
ܐܬܓܠܝ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ 2:3728 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62060-011217 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62060-011218 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62060-011219 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-011220 - Common Plural - - - No - - -
ܕܣܒܪܢܟܘܢ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:13810 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62060-011221 First Common Plural - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62060-011222 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62060-011223 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܫܬܕܪ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ 2:20724 ܫܕܪ Verb send 561 216 62060-011224 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62060-011225 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62060-011226 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܗܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ 2:2252 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62060-011227 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܒܗܠܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5237 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-011228 - Common Plural - - - No - - -
ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ 2:19312 ܪܓ Verb desire, covet, lust 527 200 62060-011229 Third Masculine Plural - Participles ETHPALPAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62060-011230 - - - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62060-011231 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܕܝܩܘܢ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܝܩܽܘܢ 2:4265 ܕܩ Verb look into, observe, inspect, view, versed 96 57 62060-011232 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.