<-- 1John 5:15 | 1John 5:17 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 5:16

1John 5:16 - ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܳܛܶܐ ܚܛܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܚܳܛܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܚܛܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܶܐ ܐ݈ܢܳܫ ܀

Translations

(Etheridge) if a man shall see his brother sin a sin not obnoxious to the death, he shall ask, and life be given to him, to those who sin not as unto the death. For there is the sin of death;-it is not concerning this I say that a man shall pray.

(Murdock) If any one shall see his brother sin a sin which doth not deserve death, he shall ask, and life will be given him, to them [I say] who sin not as unto death. For there is a sin of death; and I do not say of this, that a man should pray for it.

(Lamsa) If any man see his brother commit a sin which is not worthy of death, let him ask and Eternal Life. 1 John 5 life will be granted him, if he has not committed a sin worthy of death. There is a sin worthy of death: I do not say that he shall pray for it.

(KJV) If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62062-05160 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62062-05161 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܚܙܐ ܢܶܚܙܶܐ 2:6711 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62062-05162 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܚܘܗܝ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ 2:435 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62062-05163 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܚܛܐ ܕ݁ܚܳܛܶܐ 2:6781 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62062-05164 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܛܗܐ ܚܛܳܗܳܐ 2:6814 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62062-05165 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-05166 - - - - - - No - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܰܒ݂ 2:6456 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62062-05167 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 62062-05168 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܐܠ ܢܶܫܰܐܠ 2:20400 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62062-05169 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܡܬܝܗܒܝܢ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܺܝܢ 2:8839 ܝܗܒ Verb give 188 91 62062-051610 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62062-051611 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܝܐ ܚܰܝܶܐ 2:6974 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62062-051612 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62062-051613 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-051614 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-051615 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62062-051616 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܘܬܐ ܕ݁ܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11486 ܡܬ Noun death 260 118 62062-051617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܛܝܢ ܚܳܛܶܝܢ 2:6790 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62062-051618 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62062-051619 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62062-051620 - - - - - - No - - -
ܚܛܗܐ ܚܛܳܗܳܐ 2:6814 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62062-051621 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11487 ܡܬ Noun death 260 118 62062-051622 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-051623 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-051624 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62062-051625 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62062-051626 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62062-051627 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-051628 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܢܒܥܐ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܶܐ 2:3003 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62062-051629 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62062-051630 - Common Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.