<-- 1John 3:10 | 1John 3:12 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 3:11

1John 3:11 - ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For this is the commandment which you have heard from before, that you love one another.

(Murdock) because this is the commandment, which ye heard from the beginning, that ye should love one another.

(Lamsa) For this is the commandment that you have heard from the beginning, that you must love one another,

(KJV) For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܗܢܘ ܕ݁ܗܳܢܰܘ 2:4998 ܗܘ Pronoun - 105 61 62062-03110 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62062-03111 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܥܬܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21719 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62062-03112 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-03113 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62062-03114 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܬܚܒܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ 2:6045 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62062-03115 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62062-03116 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62062-03117 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.