<-- 1John 2:26 | 1John 2:28 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 2:27

1John 2:27 - ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܺܝ ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And you, also, if the anointing continue with you which you have received from him, have not need that a man should teach you; but as the anointing that is from Aloha itself teacheth you concerning every thing, and is true, neither is falsity in it; and as it hath taught you, continue in it.

(Murdock) And ye also, if the unction which ye have received from him remaineth in you, need not that any one should teach you; but as that unction is from God, it teacheth you all things; and it is true, and no falsehood is in it. And as it hath taught you, remain ye in him.

(Lamsa) And you also, if the anointing which you have received from him abides among you, need no one to teach you: that same anointing which is of God, will teach you all things; it is a truth, and there is no lie in it; and even as I have taught you, abide in it.

(KJV) But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62062-02270 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-02271 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62062-02272 - - - - - - No - - -
ܬܩܘܐ ܬ݁ܩܰܘܶܐ 2:18238 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62062-02273 Third Feminine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62062-02274 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܫܝܚܘܬܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ 2:12526 ܡܫܚ Noun anointing, unction 306 133 62062-02275 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܒܠܬܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17949 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62062-02276 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62062-02277 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-02278 - - - - - - No - - -
ܣܢܝܩܝܢ ܣܢܺܝܩܺܝܢ 2:28002 ܣܢܩ Verb need 383 153 62062-02279 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-022710 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62062-022711 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܠܦܟܘܢ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9238 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62062-022712 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62062-022713 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62062-022714 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܘܬܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ 2:12526 ܡܫܚ Noun anointing, unction 306 133 62062-022715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62062-022716 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-022717 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-022718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62062-022719 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܡܠܦܐ ܡܰܠܦ݂ܳܐ 2:9247 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62062-022720 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-022721 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62062-022722 - - - - - - No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62062-022723 - - - - - - No - - -
ܘܫܪܝܪܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22265 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62062-022724 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62062-022725 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܝܬ ܘܠܰܝܬ݁ 2:753 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 62062-022726 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62062-022727 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܓܠܘܬܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:4192 ܕܓܠ Noun falsity, lie 83 52 62062-022728 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62062-022729 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܦܟܘܢ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:9184 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62062-022730 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܩܘܘ ܩܰܘܰܘ 2:18233 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62062-022731 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62062-022732 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.