<-- 1Corinthians 9:19 | 1Corinthians 9:21 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 9:20

1Corinthians 9:20 - ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܺܬ݂ܰܪ ܘܥܰܡ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܬ݂ܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) And I become with the Jihudoyee as a Jihudoya, that the Jihudoyee I may gain; and with them who are under the law, I become as one under the law, that them who are under the law I may gain;

(Murdock) and with the Jews, I was as a Jew, that I might gain the Jews; and with those under the law, I was as under the law, that I might gain them who are under the law;

(Lamsa) So with the Jews I became as a Jew, that I might win the Jews; and with those who are under the law, I became as one who is under the law, in order to win those who are under the law.

(KJV) And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܝܬ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ 2:5124 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-09200 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62046-09201 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62046-09202 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-09203 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ 2:8916 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62046-09204 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8914 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62046-09205 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܪ ܐܺܬ݂ܰܪ 2:9671 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62046-09206 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܥܡ ܘܥܰܡ 2:15782 ܥܡ Particle with 416 164 62046-09207 - - - - - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62046-09208 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62046-09209 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-092010 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-092011 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-092012 - - - - - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62046-092013 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62046-092014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐܝܠܝܢ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:672 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-092015 - Common Plural - - - No - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62046-092016 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62046-092017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-092018 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܬܪ ܐܺܬ݂ܰܪ 2:9671 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62046-092019 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.