<-- 1Corinthians 8:9 | 1Corinthians 8:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 8:10

1Corinthians 8:10 - ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܚܙܶܝܟ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ݈ܽܘ ܡܶܫܬ݁ܰܪܪܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For if a man shall see thee in whom is knowledge reclining in the house of idols, will not his conscience, because he is weak, be confirmed to eat that which is sacrificed,

(Murdock) For if one should see thee in whom there is knowledge, reclining in the temple of idols, will not his conscience, seeing he is a weak person, be encouraged to eat what is sacrificed ?

(Lamsa) For if any one should see you, who has knowledge, at table in the temple of idols, shall not the conscience of him who is weak encourage him to eat that which is sacrificed to idols?

(KJV) For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-08100 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-08101 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-08102 - - - - - - No - - -
ܢܚܙܝܟ ܢܶܚܙܶܝܟ݂ 2:6717 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-08103 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Singular
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62046-08104 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-08105 - - - - - - No - - -
ܒܟ ܒ݁ܳܟ݂ 2:2244 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-08106 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܝܕܥܬܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8762 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62046-08107 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܡܝܟ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ 2:27938 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 62046-08108 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-08109 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62046-081010 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62046-081011 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-081012 - - - - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62046-081013 - - - - - - No - - -
ܬܐܪܬܗ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܶܗ 2:22585 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62046-081014 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-081015 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܗ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ 2:10527 ܟܪܗ Verb sick, weak 224 105 62046-081016 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-081017 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܫܬܪܪܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܪܳܐ 2:22241 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62046-081018 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62046-081019 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܕܒܝܚܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ 2:4045 ܕܒܚ Participle Adjective sacrificed 82 52 62046-081020 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.