<-- 1Corinthians 7:4 | 1Corinthians 7:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 7:5

1Corinthians 7:5 - ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܓ݂ܠܙܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܫܬ݁ܘܽܘܢ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܥܢܽܘܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܗ ܠܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܢܰܣܶܝܟ݂ܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Defraud not then one the other, unless you both agree for a time, that you may humble yourselves by fasting and by prayer; and return again unto the same will, that Satana may not tempt you on account of the desire of your bodies.

(Murdock) Therefore, deprive not one another, except when ye both consent, at the time ye devote yourselves to fasting and prayer; and return again to the same disposition, that Satan tempt you not because of the concupiscence of your body.

(Lamsa) Therefore do not deprive one another except when both of you consent to do so, especially at the time when you devote yourselves to fasting and prayer; and then come together again, so that Satan may not tempt you because of your physical passion.

(KJV) Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-07050 - - - - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62046-07051 - - - - - - No - - -
ܬܓܠܙܘܢ ܬ݁ܶܓ݂ܠܙܽܘܢ 2:3816 ܓܠܙ Verb defraud, deprive 70 47 62046-07052 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-07053 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-07054 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-07055 - - - - - - No - - -
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62046-07056 - - - - - - No - - -
ܕܬܪܝܟܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:22993 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62046-07057 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܬܫܬܘܘܢ ܬ݁ܶܫܬ݁ܘܽܘܢ 2:20829 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62046-07058 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܙܒܢ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ 2:5479 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62046-07059 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܬܬܥܢܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܥܢܽܘܢ 2:15994 ܥܢܐ Verb occupied, busy 419 165 62046-070510 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܨܘܡܐ ܠܨܰܘܡܳܐ 2:17650 ܨܡ Noun fast 475 184 62046-070511 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܨܠܘܬܐ ܘܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17764 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62046-070512 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܘܒ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ 2:22722 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62046-070513 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62046-070514 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܨܒܘܬܐ ܠܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17522 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62046-070515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܬܦܢܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ 2:16832 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62046-070516 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-070517 - - - - - - No - - -
ܢܢܣܝܟܘܢ ܢܢܰܣܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:13233 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 62046-070518 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܣܛܢܐ ܣܳܛܳܢܳܐ 2:14215 ܣܛܢܐ Noun adversary, Satan 373 150 62046-070519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-070520 - - - - - - No - - -
ܪܓܬܐ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ 2:19350 ܪܓ Noun desire, lust 529 201 62046-070521 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܓܪܟܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ 2:16409 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-070522 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.