<-- 1Corinthians 6:18 | 1Corinthians 6:20 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 6:19

1Corinthians 6:19 - ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܝ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Or, know you not that your body is the temple of the Spirit of Holiness, who dwelleth in you, (even) Him whom you have received from Aloha ? And you are not your own,

(Murdock) Or know ye not, that your body is the temple of the Holy Spirit who abideth in you, whom ye have received from God ? And ye are not your own.

(Lamsa) Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit that dwells within you, which you have of God, and you are not your own?

(KJV) What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-06190 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-06191 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-06192 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-06193 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܦܓܪܟܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ 2:16409 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-06194 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܗܝܟܠܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5173 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62046-06195 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-06196 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܪܘܚܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:8621 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62046-06197 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62046-06198 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܪܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ 2:15950 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62046-06199 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62046-061910 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-061911 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܩܒܠܬܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17949 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62046-061912 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62046-061913 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-061914 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-061915 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-061916 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܦܫܟܘܢ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13463 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62046-061917 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.