<-- 1Corinthians 14:15 | 1Corinthians 14:17 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:16

1Corinthians 14:16 - ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܢ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܪܽܘܚ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀

Translations

(Etheridge) Otherwise, if thou bless with the spirit, how shall he who filleth the place of the unlearned [Hediuto.] say Amen to thy thanksgiving ? for he knoweth not what thou sayest.

(Murdock) Otherwise, if thou blessest in the spirit, how shall he that filleth the place of one unlearned, say Amen, on thy giving thanks; for he knoweth not what thou sayest ?

(Lamsa) Otherwise, if you say a blessing with the spirit, how can one who occupies the place of the unlearned say Amen to your thanksgiving, since he does not understand what you say?

(KJV) Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62046-14160 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-14161 - - - - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62046-14162 - - - - - - No - - -
ܡܒܪܟ ܡܒ݂ܰܪܶܟ݂ 2:23745 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62046-14163 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-14164 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62046-14165 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-14166 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܡܠܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܐ 2:11750 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62046-14167 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܕܘܟܬܗ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܶܗ 2:4242 ܕܘܟ Noun place 86 53 62046-14168 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܗܕܝܘܛܐ ܕ݁ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܳܐ 2:4963 ܗܕܝܘܛܐ Adjective vulgar, ignorant, plebeian 100 59 62046-14169 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-141610 - - - Emphatic - - No - - -
ܢܐܡܪ ܢܺܐܡܰܪ 2:1315 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-141611 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62046-141612 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-141613 - - - - - - No - - -
ܬܘܕܝܬܟ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ 2:8595 ܝܕܐ Noun confession, thanksgiving, avowal 606 235 62046-141614 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܝܠܟ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ 2:4393 ܕܝܠ Particle own 90 54 62046-141615 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-141616 - - - - - - No - - -
ܕܡܢܐ ܕ݁ܡܳܢܳܐ 2:12199 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62046-141617 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23300 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-141618 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-141619 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-141620 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-141621 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.