<-- 1Corinthians 12:3 | 1Corinthians 12:5 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 12:4

1Corinthians 12:4 - ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Now, there are distributions of gifts, but one is the Spirit;

(Murdock) Now there are diversities of gifts; but the Spirit is one.

(Lamsa) Now there are diversities of gifts, but there is only one Spirit.

(KJV) Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܘܠܓܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ 2:16658 ܦܠܓ Noun disputation, division, distinction, hesitation 437 170 62046-12040 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-12041 - - - - - - No - - -
ܕܡܘܗܒܬܐ ܕ݁ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:8887 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62046-12042 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-12043 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-12044 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62046-12045 - Feminine - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-12046 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62046-12047 - Common Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.