<-- 1Corinthians 10:4 | 1Corinthians 10:6 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 10:5

1Corinthians 10:5 - ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܽܘܓ݂ܐܗܽܘܢ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But not with many of them was Aloha pleased; for they fell in the desert.

(Murdock) But with a multitude of them, God was not pleased; for they fell in the wilderness.

(Lamsa) But with many of them God was not well pleased; for they were smitten in the wilderness.

(KJV) But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-10050 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-10051 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-10052 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܣܘܓܐܗܘܢ ܒ݁ܣܽܘܓ݂ܐܗܽܘܢ 2:13940 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62046-10053 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܨܛܒܝ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝ 2:17481 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62046-10054 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-10055 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܠܘ ܢܦ݂ܰܠܘ 2:13298 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62046-10056 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-10057 - - - - - - No - - -
ܒܡܕܒܪܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ 2:4153 ܕܒܪ Noun wilderness, desert 252 115 62046-10058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.