<-- 1Corinthians 10:15 | 1Corinthians 10:17 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 10:16

1Corinthians 10:16 - ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܨܶܝܢܰܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) The cup of thanksgiving which we bless, is it not the participation of the blood of the Meshiha ? And the bread that we break, is it not the participation of the body of the Meshiha?

(Murdock) The cup of thanksgiving which we bless, is it not the communion of the blood of the Messiah ? And the bread which we break, is it not the communion of the body of the Messiah?

(Lamsa) The cup of thanksgiving which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?

(KJV) The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62046-10160 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-10161 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܬܘܕܝܬܐ ܕ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:8588 ܝܕܐ Noun confession, thanksgiving, avowal 606 235 62046-10162 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܒܪܟܝܢܢ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢܰܢ 2:2470 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62046-10163 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-10164 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-10165 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܫܘܬܦܘܬܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:21069 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62046-10166 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-10167 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܕܡܗ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܗ 2:4676 ܕܡ Noun blood 93 56 62046-10168 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-10169 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܚܡܐ ܘܠܰܚܡܳܐ 2:11174 ܠܚܡ Noun bread, shewbread 240 111 62046-101610 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62046-101611 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܨܝܢܢ ܕ݁ܩܳܨܶܝܢܰܢ 2:18801 ܩܨܐ Verb break 515 196 62046-101612 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-101613 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-101614 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܫܘܬܦܘܬܐ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:21069 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62046-101615 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܘܗܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:724 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-101616 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܦܓܪܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ 2:16404 ܦܓܪ Noun body 434 170 62046-101617 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62046-101618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.