<-- 1Corinthians 10:12 | 1Corinthians 10:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 10:13

1Corinthians 10:13 - ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܪܦ݁ܶܝܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܰܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܨܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܢܶܣܝܽܘܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܦ݁ܩܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܰܡܣܰܝܒ݁ܳܪܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) Temptation cometh not (upon) you but what cometh on mankind; but faithful is Aloha, who will not permit you to be tempted more than you are able, but will make to your temptation a departure, that you may be able to endure.

(Murdock) No trial cometh on you, but what pertaineth to men: and God is faithful, who will not permit you to be tried beyond your ability, but will make an issue to your trial, that ye may be able to sustain it.

(Lamsa) No other temptation has overtaken you but that which is common to man: but God is faithful; he will not suffer you to be tempted beyond that you are able; but will make your temptation to have a way of escape, so that you may be able to bear it.

(KJV) There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܣܝܘܢܐ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ 2:13254 ܢܣܐ Noun trial, temptation 342 141 62046-10130 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-10131 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܟܘܢ ܡܰܛܺܝܟ݂ܽܘܢ 2:11613 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62046-10132 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-10133 - - - - - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 62046-10134 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܗܝܡܢ ܡܗܰܝܡܰܢ 2:1220 ܗܝܡܢ Verb believe, trust 103 60 62046-10135 Third Masculine Singular - Passive Participle PAIEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-10136 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-10137 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62046-10138 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-10139 - - - - - - No - - -
ܢܪܦܝܟܘܢ ܢܰܪܦ݁ܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:20233 ܪܦܐ Verb slacken, faint, leave, allow 547 211 62046-101310 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܕܬܬܢܣܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ 2:13223 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 62046-101311 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܝܬܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9651 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62046-101312 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62046-101313 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62046-101314 - Common - - - - No - - -
ܕܡܨܝܢ ܕ݁ܰܡܨܶܝܢ 2:27094 ܡܨܐ Verb able 293 129 62046-101315 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-101316 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-101317 - - - - - - No - - -
ܢܥܒܕ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14963 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62046-101318 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܢܣܝܘܢܟܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܟ݂ܽܘܢ 2:13253 ܢܣܐ Noun trial, temptation 342 141 62046-101319 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܦܩܢܐ ܡܰܦ݁ܩܳܢܳܐ 2:13327 ܢܦܩ Noun exodus, way out, departure, exit 292 129 62046-101320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-101321 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܟܚܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ 2:21229 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62046-101322 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܡܣܝܒܪܘ ܠܰܡܣܰܝܒ݁ܳܪܽܘ 2:13831 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62046-101323 - - - - Infinitive PAIEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.