<-- 1Corinthians 10:9 | 1Corinthians 10:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 10:10

1Corinthians 10:10 - ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܪܛܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܛܶܢܘ ܘܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܡܚܰܒ݁ܠܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Neither murmur you, as some of them murmured, and perished by the hand of the destroyer.

(Murdock) Neither murmur ye, as some of them murmured; and they perished by the destroyer.

(Lamsa) Neither should you murmur, as some of them murmured; for they were destroyed by the hand of the destroyer.

(KJV) Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦܠܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ 2:1754 ܐܦ Particle not even 26 28 62046-10100 - - - - - - No - - -
ܬܪܛܢܘܢ ܬ݁ܶܪܛܢܽܘܢ 2:19901 ܪܛܢ Verb murmur 539 207 62046-10101 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62046-10102 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܡܢܗܘܢ ܕ݁ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12164 ܡܢ Particle from 281 125 62046-10103 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܪܛܢܘ ܪܛܶܢܘ 2:19899 ܪܛܢ Verb murmur 539 207 62046-10104 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܒܕܘ ܘܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:94 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62046-10105 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܐܝܕܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ 2:580 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62046-10106 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܡܚܒܠܢܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܢܳܐ 2:6152 ܚܒܠ Noun destroyer, corrupter 263 118 62046-10107 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.