<-- Romans 11:4 | Romans 11:6 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:5

Romans 11:5 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܰܪܟ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬ݁ܚܰܪ ܒ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) So also, at this time, a residue is left by the election of grace.

(Murdock) So also at the present time, a remnant is preserved, by the election of grace.

(Lamsa) Even so at the present time a remnant is preserved, elected by the grace.

(KJV) Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62045-11050 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-11051 - - - - - - No - - -
ܒܗܢܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ 2:5238 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-11052 - Masculine Singular - - - No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62045-11053 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܟܢܐ ܫܰܪܟ݁ܳܢܳܐ 2:22478 ܫܪܟ Noun remnant 599 231 62045-11054 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-11055 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܐܫܬܚܪ ܐܶܫܬ݁ܚܰܪ 2:21107 ܫܚܪ Verb left, remain 572 220 62045-11056 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܓܒܝܬܐ ܒ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:3474 ܓܒܐ Noun collection 59 44 62045-11057 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8028 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62045-11058 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.