<-- Philippians 4:4 | Philippians 4:6 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 4:5

Philippians 4:5 - ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܳܪܰܢ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) And let your meekness be known unto every man: our Lord is near.

(Murdock) Let your humility be recognized among all men. Our Lord is near.

(Lamsa) Let your humility be known to all men. Our LORD is at hand.

(KJV) Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܟܝܟܘܬܟܘܢ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11710 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62050-04050 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܬܬܝܕܥ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ 2:8736 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62050-04051 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62050-04052 - - - - - - No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62050-04053 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܪܢ ܡܳܪܰܢ 2:12412 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62050-04054 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܩܪܝܒ ܩܰܪܺܝܒ݂ 2:19047 ܩܪܒ Adjective hand, near, neighbour 519 198 62050-04055 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62050-04056 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.