<-- Matthew 6:15 | Matthew 6:17 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:16

Matthew 6:16 - ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) WHEN, too, you fast, be not morosely sad as the assumers of faces, for they defile their countenances so as that they may appear unto men to fast: and, Amen I say unto you, they receive their reward.

(Murdock) And when ye fast, be not sad like the hypocrites. For they distort their faces, that they may be seen of men to fast. Verily I say to you, they have gotten their reward.

(Lamsa) When you fast, do not look sad like the hypocrites; for they disfigure their faces, so that they may appear to men that they are fasting. Truly I say to you, that they have already received their reward.

(KJV) Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܬܝ ܐܶܡܰܬ݂ܝ 2:1351 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62040-06160 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-06161 - - - - - - No - - -
ܕܨܝܡܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ 2:29058 ܨܡ Verb fast 475 184 62040-06162 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-06163 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06164 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-06165 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܡܝܪܐ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ 2:10207 ܟܡܪ Adjective sad, gloomy, morose 217 103 62040-06166 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-06167 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܝ ܢܳܣܒ݁ܰܝ 2:13197 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-06168 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-06169 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܚܒܠܝܢ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ 2:6134 ܚܒܠ Verb corrupt, destroy, alter 124 69 62040-061610 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-061611 - - - - - - No - - -
ܦܪܨܘܦܝܗܘܢ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ 2:17200 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62040-061612 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-061613 - - - - - - No - - -
ܕܢܬܚܙܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ 2:6630 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-061614 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܒܢܝܢܫܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1472 ܐܢܫ Noun human 56 40 62040-061615 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܨܝܡܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ 2:17636 ܨܡ Verb fast 475 184 62040-061616 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܡܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ 2:1110 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62040-061617 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-061618 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-061619 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-061620 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܩܒܠܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ 2:17943 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62040-061621 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܐܓܪܗܘܢ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ 2:196 ܐܓܪ Noun pay, reward, recompense 3 14 62040-061622 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.