<-- Matthew 5:28 | Matthew 5:30 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:29

Matthew 5:29 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But if thy right eye cause thee to offend, root it out and cast it from thee: it is better to thee that one of thy members should perish, than that thy whole body should fall into gihano.

(Murdock) If therefore thy right eye make thee offend, pluck it out, and cast it from thee; because it is better for thee that thy one member perish, than that thy whole body fall into hell.

(Lamsa) If your right eye should cause you to stumble, pluck it out and throw it away from you; for it is better for you to lose one of your members, and not all your body fall into hell.

(KJV) And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62040-05290 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-05291 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܟ ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15546 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-05292 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܕܝܡܝܢܐ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ 2:9313 ܝܡܢ Noun right 193 95 62040-05293 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܟܫܠܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ 2:10681 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62040-05294 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-05295 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܨܝܗ ܚܨܺܝܗ 2:7518 ܚܨܐ Verb pluck out 154 80 62040-05296 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܘܫܕܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ 2:20687 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62040-05297 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62040-05298 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܦܩܚ ܦ݁ܰܩܳܚ 2:17053 ܦܩܚ Adjective expedient, profitable, better 455 178 62040-05299 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-052910 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-052911 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܒܕ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ 2:86 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62040-052912 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-052913 - Masculine - - - - No - - -
ܗܕܡܟ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ 2:4977 ܗܕܡܐ Noun member, limb 100 59 62040-052914 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-052915 - - - - - - No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܶܗ 2:10079 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-052916 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܦܓܪܟ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ 2:16427 ܦܓܪ Noun body 434 170 62040-052917 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܦܠ ܢܶܦ݁ܶܠ 2:13295 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-052918 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܓܗܢܐ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3575 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-052919 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.