<-- Matthew 13:29 | Matthew 13:31 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 13:30

Matthew 13:30 - ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܪܳܒ݂ܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ ܓ݁ܰܒ݁ܰܘ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܘܰܐܣܽܘܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܐܣܳܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ ܚܶܛܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܘܨܪܰܝ ܀

Translations

(Etheridge) Leave (them), that both may grow together till the harvest; and in the season of harvest I will say to the reapers, Gather first the zizania, and bind them (together in) bundles, that they may burn; but the wheat collect into my barns.

(Murdock) Let them both grow together until the harvest; and at the time of harvest, I will say to the reapers, Gather out first the tares, and bind them in bundles to be burned; but the wheat gather ye into my granary.

(Lamsa) Let them both grow together until the harvest; and at the harvest season, I will say to the reapers, Pick out first the tares, and bind them into bundles to be burned; but gather the wheat into my barns.

(KJV) Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܒܘܩܘ ܫܒ݂ܽܘܩܘ 2:20566 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62040-13300 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܪܒܝܢ ܪܳܒ݂ܶܝܢ 2:19282 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62040-13301 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܬܪܝܗܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ 2:23021 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-13302 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܟܚܕܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ 2:784 ܐܟܘܬ Particle as one, together 15 21 62040-13303 - - - Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-13304 - - - - - - No - - -
ܠܚܨܕܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ 2:7539 ܚܨܕ Noun harvest 154 80 62040-13305 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܙܒܢܐ ܘܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5497 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62040-13306 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܨܕܐ ܕ݁ܰܚܨܳܕ݂ܳܐ 2:7537 ܚܨܕ Noun harvest 154 80 62040-13307 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-13308 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-13309 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܚܨܘܕܐ ܠܚܳܨܽܘܕ݂ܶܐ 2:7544 ܚܨܕ Noun reaper 154 80 62040-133010 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܓܒܘ ܓ݁ܰܒ݁ܰܘ 2:3422 ܓܒܐ Verb choose, gather, elect, collect 58 44 62040-133011 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62040-133012 - - - - - - No - - -
ܙܝܙܢܐ ܙܺܝܙܳܢܶܐ 2:5714 ܙܝܙܢܐ Noun tare, weed 115 65 62040-133013 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܘܪܘ ܘܰܐܣܽܘܪܘ 2:1694 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62040-133014 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-133015 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܐܣܪܝܬܐ ܡܶܐܣܳܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:1720 ܐܣܪ Noun bundle 247 114 62040-133016 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܩܕܘܢ ܕ݁ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ 2:9423 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 62040-133017 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܚܛܐ ܚܶܛܶܐ 2:6871 ܚܛܬܐ Noun wheat 138 74 62040-133018 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-133019 - - - - - - No - - -
ܟܢܫܘ ܟ݁ܰܢܶܫܘ 2:10283 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62040-133020 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-133021 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܠܐܘܨܪܝ ܠܰܐܘܨܪܰܝ 2:289 ܐܘܨܪܐ Noun store-house, barn, repository 7 16 62040-133022 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.