<-- Matthew 12:41 | Matthew 12:43 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 12:42

Matthew 12:42 - ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܚܰܝܒ݂ܺܝܗ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) The queen of the south shall arise in the judgment with this generation, and shall condemn it; for she came from the confines of the earth that she might hear the wisdom of Shelemun; but one more excellent than Shelemun is here.

(Murdock) The queen of the south will stand up in the judgment against this generation, and will condemn it: for she came from the extremities of the earth to hear the wisdom of Solomon; and lo, a superior to Solomon is here.

(Lamsa) The queen of the south will rise up in judgment with this generation, and find it guilty; for she came from the far ends of the earth that she might hear Solomon's wisdom, and behold a greater than Solomon is here.

(KJV) The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܠܟܬܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:12006 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62040-12420 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܝܡܢܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ 2:9319 ܝܡܢ Noun south 611 238 62040-12421 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܩܘܡ ܬ݁ܩܽܘܡ 2:18348 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-12422 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܕܝܢܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4468 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-12423 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-12424 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:22439 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-12425 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-12426 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܬܚܝܒܝܗ ܘܰܬ݂ܚܰܝܒ݂ܺܝܗ 2:6447 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62040-12427 Third Feminine Singular - Imperfect PAEL No Third Feminine Singular
ܕܐܬܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ 2:2105 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-12428 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-12429 - - - - - - No - - -
ܥܒܪܝܗ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ 2:15159 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62040-124210 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 62040-124211 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܫܡܥ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ 2:21721 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-124212 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܚܟܡܬܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ 2:7099 ܚܟܡ Noun wisdom 142 75 62040-124213 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܫܠܝܡܘܢ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ 2:21436 ܫܠܝܡܘܢ Proper Noun Solomon 580 224 62040-124214 - - - - - - No - - -
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-124215 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܝܪ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ 2:9646 ܝܬܪ Adjective more, excessive, greater, better, excelling 199 98 62040-124216 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-124217 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܡܘܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ 2:21438 ܫܠܝܡܘܢ Proper Noun Solomon 580 224 62040-124218 - - - - - - No - - -
ܗܪܟܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5371 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 62040-124219 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.