<-- Matthew 10:6 | Matthew 10:8 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 10:7

Matthew 10:7 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And as you go, proclaim and say that the kingdom of heaven hath drawn near.

(Murdock) And as ye go, proclaim and say: The kingdom of heaven hath approached.

(Lamsa) And as you go, preach and say, that the kingdom of heaven is near.

(KJV) And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-10070 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ 2:23234 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-10071 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-10072 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܟܪܙܘ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ 2:10565 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62040-10073 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܘܐܡܪܘ ܘܶܐܡܰܪܘ 2:1296 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-10074 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܕܩܪܒܬ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ 2:18963 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-10075 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62040-10076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-10077 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.