<-- Luke 1:56 | Luke 1:58 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 1:57

Luke 1:57 - ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT to Elishaba had come the time that she should give birth, and she gave birth to a son.

(Murdock) And Elisabeth's time of bringing forth arrived; and she bore a son.

(Lamsa) Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son.

(KJV) Now Elisabeth's full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܝܫܒܥ ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ 2:968 ܐܠܝܫܒܥ Proper Noun Elizabeth 17 22 62042-01570 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-01571 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-01572 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-01573 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62042-01574 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5503 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62042-01575 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܐܠܕ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ 2:9102 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62042-01576 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܝܠܕܬ ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ 2:9106 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62042-01577 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܪܐ ܒ݁ܪܳܐ 2:3190 ܒܪ Noun son 53 40 62042-01578 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.