<-- Luke 13:9 | Luke 13:11 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 13:10

Luke 13:10 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) AS Jeshu was teaching on a shabath in one of the synagogues,

(Murdock) And when Jesus was teaching in one of the synagogues, on the sabbath,

(Lamsa) While Jesus was teaching in one of the synagogues on the sabbath,

(KJV) And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-13100 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-13101 - - - - - - No - - -
ܡܠܦ ܡܰܠܶܦ݂ 2:9227 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62042-13102 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62042-13103 - - - - - - No - - -
ܒܫܒܬܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:20620 ܫܒܬܐ Noun Sabbath 558 215 62042-13104 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܚܕܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6228 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62042-13105 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62042-13106 - - - - - - No - - -
ܟܢܘܫܬܐ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ 2:10241 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62042-13107 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.