<-- Luke 12:47 | Luke 12:49 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 12:48

Luke 12:48 - ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܒ݂ܠܰܥ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܰܓ݁ܺܝ ܢܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܥܶܠܘ ܠܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But he who knew not, and did that which was worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For every one to whom much is given, much will be required from him; and to whom much is committed, the more will they require at his hand.

(Murdock) But he that knew not, yet did that which deserved stripes, shall be beaten with few stripes. For to whomsoever much is given, from him will much be required; and to whom much is committed, the more will be required at his hand.

(Lamsa) But he who does not know, and does what is worthy of punishment will receive less beating. For to whomever more is given, of him more will be required; and to whom much is entrusted, more will be required of his hand.

(KJV) But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-12480 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-12481 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-12482 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62042-12483 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܥܒܕ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14934 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62042-12484 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62042-12485 - Common - - - - No - - -
ܕܫܘܐ ܕ݁ܫܳܘܶܐ 2:20801 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62042-12486 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܡܚܘܬܐ ܠܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11567 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 62042-12487 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܒܠܥ ܢܶܒ݂ܠܰܥ 2:2808 ܒܠܥ Verb swallow, struck, beaten, smitten 47 37 62042-12488 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܚܘܬܐ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11570 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 62042-12489 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܙܥܘܪܝܬܐ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:5888 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62042-124810 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62042-124811 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62042-124812 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8786 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-124813 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-124814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-124815 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-124816 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܢܬܬܒܥ ܢܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ 2:22615 ܬܒܥ Verb avenge, require 603 234 62042-124817 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62042-124818 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܠܗܘ ܘܰܠܗܰܘ 2:5058 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-124819 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܓܥܠܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܥܶܠܘ 2:3617 ܓܥܠ Denominative entrusted, commit, commend 76 50 62042-124820 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-124821 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62042-124822 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62042-124823 - - - - - - No - - -
ܢܬܒܥܘܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܥܽܘܢ 2:22614 ܬܒܥ Verb avenge, require 603 234 62042-124824 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܐܝܕܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ 2:576 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62042-124825 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.