<-- John 6:66 | John 6:68 -->

Analysis of Peshitta verse John 6:67

John 6:67 - ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu said to the twelve, Do you also will to go?

(Murdock) And Jesus said to the twelve: Are ye also disposed to go away ?

(Lamsa) So Jesus said to his twelve, Why, do you also want to go away?

(KJV) Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-06670 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-06671 - - - - - - No - - -
ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ 2:16068 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62043-06672 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62043-06673 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62043-06674 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-06675 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܨܒܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ 2:28986 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62043-06676 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62043-06677 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܐܙܠ ܠܡܺܐܙܰܠ 2:384 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62043-06678 - - - - Infinitive PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.