<-- John 2:16 | John 2:18 -->

Analysis of Peshitta verse John 2:17

John 2:17 - ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܰܛܢܳܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܠܰܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) And his disciples remembered that it was written, The zeal of thy house hath devoured me.

(Murdock) And his disciples remembered, that it is written: The zeal of thy house hath devoured me.

(Lamsa) And his disciples remembered that it is written, The zeal for your house has given me courage.

(KJV) And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܕܟܪܘ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ 2:4620 ܕܟܪ Verb remember, remind, mention 92 55 62043-02170 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62043-02171 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܟܬܝܒ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10710 ܟܬܒ Verb write 230 107 62043-02172 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܛܢܢܗ ܕ݁ܰܛܢܳܢܶܗ 2:8248 ܛܢ Noun jealousy, zeal 177 88 62043-02173 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܒܝܬܟ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ 2:2723 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62043-02174 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܟܠܢܝ ܐܰܟ݂ܠܰܢܝ 2:803 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62043-02175 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.