<-- James 4:15 | James 4:17 -->

Analysis of Peshitta verse James 4:16

James 4:16 - ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܒ݁ܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ݈ܘ ܀

Translations

(Etheridge) They glory in their pride. All glorying such as this is from the Evil.

(Murdock) They glory in their vaunting. All such glorying is evil.

(Lamsa) But now they are proud in their boasting: all such pride is evil.

(KJV) But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ 2:2376 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62059-04160 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܒܚܬܝܪܘܬܗܘܢ ܒ݁ܰܚܬ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:7907 ܚܬܪ Noun boasting, vaunting, swelling 163 83 62059-04161 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62059-04162 - - - - - - No - - -
ܫܘܒܗܪܐ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ 2:2399 ܒܗܪ Noun glorying, vainglory, vaunting 563 217 62059-04163 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62059-04164 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62059-04165 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ 2:2287 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62059-04166 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62059-04167 Third Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.