<-- Hebrews 9:3 | Hebrews 9:5 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 9:4

Hebrews 9:4 - ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܰܩܪܺܝܡܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܩܶܣܛܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܰܢ݈ܢܳܐ ܘܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܰܥ ܘܠܽܘܚܶܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܀

Translations

(Etheridge) in it were the incense-vessel [The house of perfumes] of gold, and the ark of the covenant, which was altogether covered with gold; and within it were the golden urn, in which was the manna, and the rod of Aharun that budded, and the tablets of the covenant:

(Murdock) And there were in it the golden censer and the ark of the covenant, which was all over laid with gold; and in it were the golden urn which contained the manna and the rod of Aaron which sprouted, and the tables of the covenant;

(Lamsa) And there was in it the golden censer, and the ark of the covenant all overlaid with gold, and in it was the golden pot containing the manna, and Aaron's rod which sprouted, and the tablets of the covenant;

(KJV) Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-09040 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-09041 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-09042 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62058-09043 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܣܡܐ ܒ݁ܶܣܡܶܐ 2:2927 ܒܣܡ Noun ointment, unguent, incense 49 38 62058-09044 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 62058-09045 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܒܘܬܐ ܘܩܺܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17883 ܩܝܒܘܬܐ Noun ark 487 188 62058-09046 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-09047 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܝܡܐ ܕ݁ܰܩܪܺܝܡܳܐ 2:19089 ܩܪܡ Verb overlay 520 198 62058-09048 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܟܠܗ ܟ݁ܽܠܳܗ 2:10080 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62058-09049 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܒܕܗܒܐ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4202 ܕܗܒ Noun gold 84 52 62058-090410 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-090411 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-090412 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܩܣܛܐ ܩܶܣܛܳܐ 2:18738 ܩܣܛܐ Noun pint, pitcher, jug 511 195 62058-090413 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 62058-090414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-090415 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62058-090416 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-090417 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-090418 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܢܢܐ ܡܰܢ݈ܢܳܐ 2:12235 ܡܢܢܐ Noun manna 282 126 62058-090419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܒܛܐ ܘܫܰܒ݂ܛܳܐ 2:20489 ܫܒܛܐ Noun rod, sceptre, tribe, magistrates, staff 556 214 62058-090420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܗܪܘܢ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ 2:251 ܐܗܪܘܢ Proper Noun Aaron 4 15 62058-090421 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-090422 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܦܪܥ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܰܥ 2:17140 ܦܪܥ Verb spring up 463 180 62058-090423 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܘܠܘܚܐ ܘܠܽܘܚܶܐ 2:11071 ܠܘܚ Noun table, tablet 237 109 62058-090424 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܝܬܩܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ 2:4537 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-090425 - Feminine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.