<-- Hebrews 8:5 | Hebrews 8:7 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 8:6

Hebrews 8:6 - ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܒ݁ܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܗܳܝ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) But now a ministry which is better than that hath Jeshu Meshiha received, by so much as that covenant of which he is made the Mediator [Metsoya] is better, and was given with better promises, than that.

(Murdock) But now, Jesus the Messiah hath received a ministry which is better than that: as also the covenant, of which he is made the Mediator, is better, and is given with better promises than the former.

(Lamsa) But now Jesus Christ has received a ministry which is greater than that; just as the covenant in which he was made a mediator, is greater, so are the promises greater than those given in the old covenant.

(KJV) But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62058-08060 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-08061 - - - - - - No - - -
ܬܫܡܫܬܐ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21904 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62058-08062 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܪܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9716 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-08063 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-08064 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-08065 - Feminine Singular - - - No - - -
ܩܒܠ ܩܰܒ݁ܶܠ 2:17976 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62058-08066 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62058-08067 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62058-08068 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܟܡܐ ܐܰܟ݂ܡܳܐ 2:622 ܐܝܟ Particle - 16 21 62058-08069 - - - - - - No - - -
ܕܡܝܬܪܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ 2:9716 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-080610 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-080611 - - - - - - No - - -
ܕܝܬܝܩܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ 2:4538 ܕܝܬܝܩܐ Noun testament, covenant 91 55 62058-080612 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-080613 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܥܒܝܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ 2:14910 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62058-080614 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62058-080615 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܨܥܝܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ 2:12298 ܡܨܥ Noun mediator 295 129 62058-080616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܫܘܘܕܝܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܶܐ 2:8580 ܝܕܐ Noun promise 563 217 62058-080617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܬܪܝܢ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:9717 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62058-080618 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-080619 - - - - - - No - - -
ܕܗܝ ܕ݁ܗܳܝ 2:5040 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62058-080620 - Feminine Singular - - - No - - -
ܐܬܝܗܒܬ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ 2:8783 ܝܗܒ Verb give 188 91 62058-080621 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.