<-- Hebrews 5:6 | Hebrews 5:8 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 5:7

Hebrews 5:7 - ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܀

Translations

(Etheridge) When also with flesh he had been clothed, prayer and supplication, with a powerful cry, and with tears, he offered up unto Him who was able from death to revive him, and was heard.

(Murdock) Likewise, when he was clothed in flesh, he presented supplication and entreaty with intense invocation, and with tears, to him who was able to resuscitate him from death; and he was heard.

(Lamsa) Even when he was clothed in the flesh, he offered prayers and supplications, with vehement cries and tears, to him who was able to save him from death; and verily he was heard.

(KJV) Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62058-05070 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62058-05071 - - - - - - No - - -
ܒܣܪܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ 2:2943 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62058-05072 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܝܫ ܠܒ݂ܺܝܫ 2:11010 ܠܒܫ Verb put on, clothed, clothe 235 108 62058-05073 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-05074 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܥܘܬܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ 2:3037 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62058-05075 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܟܫܦܬܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:9972 ܟܫܦ Noun supplication 612 238 62058-05076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܓܥܬܐ ܒ݁ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ 2:3966 ܓܥܐ Noun cry, crying out, outcry 76 50 62058-05077 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ 2:7065 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 62058-05078 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܕܡܥܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ 2:4773 ܕܡܥ Noun tear 94 56 62058-05079 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܪܒ ܩܰܪܶܒ݂ 2:19001 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62058-050710 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-050711 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62058-050712 - - - - - - No - - -
ܕܡܫܟܚ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ 2:21223 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62058-050713 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-050714 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62058-050715 - - - - - - No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62058-050716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܚܝܘܗܝ ܕ݁ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ 2:6892 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62058-050717 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܘܐܫܬܡܥ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ 2:21724 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62058-050718 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.