<-- Hebrews 5:11 | Hebrews 5:13 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 5:12

Hebrews 5:12 - ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܶܐ ܥܰܠ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For ye ought to be teachers, on account of the time [occupied] by you in learning; but now ye have need again to be taught those which are the first scriptures of the beginningwords of Aloha; and need have ye for milk, and not for solid food.

(Murdock) For ye ought to be teachers, seeing ye have been long in the doctrine. But now ye need to learn again the first lines of the commencement of the oracles of God: and ye have need of milk, and not of strong food.

(Lamsa) By now you should be teachers because you have been a long time in training: But even now you need to be taught the primary writings of the word of God; but you are still in need of milk, and not strong meat.

(KJV) For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܝܒܝܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ 2:6489 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62058-05120 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-05121 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62058-05122 - - - - - - No - - -
ܡܠܦܢܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ 2:9257 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62058-05123 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܗܘܐ ܠܡܶܗܘܳܐ 2:5136 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-05124 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62058-05125 - - - - - - No - - -
ܕܙܒܢܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ 2:5492 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62058-05126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-05127 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܝܘܠܦܢܐ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9155 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62058-05128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62058-05129 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62058-051210 - - - - - - No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62058-051211 - - - - - - No - - -
ܣܢܝܩܝܢ ܣܢܺܝܩܺܝܢ 2:28002 ܣܢܩ Verb need 383 153 62058-051212 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62058-051213 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܬܐܠܦܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ 2:9196 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62058-051214 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62058-051215 - Common Plural - - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62058-051216 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܟܬܝܒܬܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:10737 ܟܬܒ Participle Adjective written 231 107 62058-051217 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ 2:18127 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62058-051218 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܝܫ ܕ݁ܪܺܝܫ 2:19922 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62058-051219 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܠܘܗܝ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ 2:12111 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62058-051220 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62058-051221 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62058-051222 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62058-051223 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܢܝܩܐ ܣܢܺܝܩܶܐ 2:14637 ܣܢܩ Participle Adjective needy 383 153 62058-051224 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-051225 - - - - - - No - - -
ܚܠܒܐ ܚܰܠܒ݂ܳܐ 2:7108 ܚܠܒܐ Noun milk 142 76 62058-051226 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-051227 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62058-051228 - - - - - - No - - -
ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ 2:865 ܐܟܠ Noun food 246 113 62058-051229 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܝܪܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ 2:22276 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62058-051230 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.