<-- Hebrews 12:3 | Hebrews 12:5 -->

Analysis of Peshitta verse Hebrews 12:4

Hebrews 12:4 - ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܰܛܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Not yet have ye come unto blood in the conflict which is against sin.

(Murdock) Ye have not yet come unto blood, in the contest against sin.

(Lamsa) You have not yet come face to face with blood in your striving against sin.

(KJV) Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62058-12040 - - - - - - No - - -
ܥܕܟܝܠ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ 2:15198 ܥܕܟܝܠ Particle yet, still 401 158 62058-12041 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܬܘܢ ܡܰܛܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:11616 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62058-12042 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62058-12043 - - - - - - No - - -
ܠܕܡܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ 2:4687 ܕܡ Noun blood 93 56 62058-12044 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܐܓܘܢܐ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ 2:173 ܐܓܘܢܐ Noun contest, conflict 3 14 62058-12045 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܩܒܠ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ 2:17899 ܩܒܠ Particle against, near, toward, resist, opposite to 238 110 62058-12046 - - - - - - No - - -
ܚܛܝܬܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6840 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62058-12047 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.