<-- Galatians 5:20 | Galatians 5:22 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 5:21

Galatians 5:21 - ܚܣܳܡܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܙܡܳܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) envy, murder, drunkenness, revelling, and all that are like these; and they who do them, as I told you before, so now I tell you, the kingdom of Aloha do not inherit.

(Murdock) envy, murder, drunkenness, revelling, and all the like things. And they who perpetrate these things, as I have before told you, and also now tell you, do not inherit the kingdom of God.

(Lamsa) Envyings, murders, drunkenness, revellings, and all like things: those who practice these things, as I have told you before and I say to you now, they shall not inherit the kingdom of God.

(KJV) Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܣܡܐ ܚܣܳܡܳܐ 2:7419 ܚܣܡ Noun envy, emulation, jealousy 152 80 62048-05210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܛܠܐ ܩܶܛܠܳܐ 2:18520 ܩܛܠ Noun murder, slaughter 501 192 62048-05211 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܘܝܘܬܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:19608 ܪܘܐ Noun drunkenness 534 205 62048-05212 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܙܡܪܐ ܙܡܳܪܳܐ 2:5811 ܙܡܪ Noun music, singing 118 66 62048-05213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62048-05214 - Masculine - - - - No - - -
ܕܠܗܠܝܢ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ 2:5247 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-05215 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܝܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ 2:4734 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62048-05216 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62048-05217 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-05218 - Common Plural - - - No - - -
ܣܥܪܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ 2:14688 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62048-05219 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62048-052110 - - - - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62048-052111 - - - - - - No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62048-052112 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62048-052113 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62048-052114 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62048-052115 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62048-052116 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62048-052117 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-052118 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܡܠܟܘܬܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11987 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62048-052119 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62048-052120 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62048-052121 - - - - - - No - - -
ܝܪܬܝܢ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ 2:9548 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62048-052122 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.