<-- Galatians 3:3 | Galatians 3:5 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 3:4

Galatians 3:4 - ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܀

Translations

(Etheridge) And all these have you borne in vain? But would it be in vain? [This division of sections interferes with the sense.]

(Murdock) And have ye borne all these things in vain? And I would, it were in vain !

(Lamsa) Have you believed all these things at random? I hope that it is to no purpose.

(KJV) Have ye suffered so many things in vain? if it be yet in vain.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62048-03040 - Common Plural - - - No - - -
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62048-03041 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܩܐ ܐܺܝܩܺܐ 2:709 ܐܝܩܐ Particle vain, cause 14 20 62048-03042 - - - - - - No - - -
ܣܝܒܪܬܘܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ 2:13857 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62048-03043 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܘܐܫܬܘܦ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ 2:2049 ܐܫܬܘܦ Particle would that!, O that! 31 31 62048-03044 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62048-03045 - - - - - - No - - -
ܐܝܩܐ ܐܺܝܩܺܐ 2:709 ܐܝܩܐ Particle vain, cause 14 20 62048-03046 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.