<-- Galatians 2:8 | Galatians 2:10 -->

Analysis of Peshitta verse Galatians 2:9

Galatians 2:9 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܺܝ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) ---and knowing the grace which had been given to me, Jakub and Kipha and Juchanon, who were considered to be pillars, the right hand of fellowship gave to me and to Bar Naba, that we (should preach) among the Gentiles, and they among the circumcision:

(Murdock) And James, Cephas, and John, who were accounted pillars, when they perceived the grace that was given to me, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship; that we [should labor] among the Gentiles, and they among the circumcision.

(Lamsa) And when they knew that the grace had been given to me, then James, Cephas, and John, who were considered to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship; that we might labor among the Gentiles, and they, among the people of circumcision.

(KJV) And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62048-02090 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܘ ܝܺܕ݂ܰܥܘ 2:8692 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62048-02091 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62048-02092 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ 2:8788 ܝܗܒ Verb give 188 91 62048-02093 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62048-02094 - - - - - - No First Common Singular
ܝܥܩܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9382 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62048-02095 - - - - - - No - - -
ܘܟܐܦܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9779 ܟܐܦܐ Proper Noun Cephas 202 98 62048-02096 - - - - - - No - - -
ܘܝܘܚܢܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8963 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62048-02097 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62048-02098 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ 2:13721 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62048-02099 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62048-020910 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62048-020911 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܘܕܐ ܥܰܡܽܘܕ݂ܶܐ 2:15887 ܥܡܘܕܐ Noun pillar 416 164 62048-020912 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܡܝܢܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ 2:9314 ܝܡܢ Noun right 193 95 62048-020913 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:21065 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62048-020914 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܒܘ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ 2:8853 ܝܗܒ Verb give 188 91 62048-020915 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62048-020916 - - - - - - No First Common Singular
ܘܠܒܪܢܒܐ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3381 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62048-020917 - - - - - - No - - -
ܕܚܢܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ 2:1374 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62048-020918 First Common Plural - - - No - - -
ܒܥܡܡܐ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15799 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62048-020919 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܢܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ 2:5021 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62048-020920 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܓܙܘܪܬܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ 2:3666 ܓܙܪ Noun circumcision 67 46 62048-020921 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.