<-- Ephesians 2:2 | Ephesians 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse Ephesians 2:3

Ephesians 2:3 - ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) in those works in which we also walked from the first in the lusts of our flesh, doing the will of our flesh and of our mind, and were the sons of wrath fully as the rest.

(Murdock) in which deeds we also, formerly, were conversant, in the cravings of our flesh; and we did the pleasure of our flesh, and of our mind, and were altogether the children of wrath, like the rest.

(Lamsa) In those very deeds in which we were also corrupted from the very beginning through the lusts of the flesh, fulfilling the wills of the flesh and of the mind: thereby we became completely the children of wrath, even as others.

(KJV) Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܢܘܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ 2:5036 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62049-02030 - Masculine Plural - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15074 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62049-02031 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62049-02032 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62049-02033 First Common Plural - - - No - - -
ܐܬܗܦܟܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ܢ 2:5295 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62049-02034 First Common Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܗܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ 2:2241 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62049-02035 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62049-02036 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62049-02037 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܪܓܝܓܬܐ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19330 ܪܓ Noun lust 528 201 62049-02038 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ 2:2957 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62049-02039 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܥܒܕܝܢ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28140 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62049-020310 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-020311 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܨܒܝܢܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ 2:17542 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62049-020312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܢ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܰܢ 2:2957 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62049-020313 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܕܬܪܥܝܬܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܰܢ 2:20210 ܪܥܐ Noun mind, thought, imagination 621 242 62049-020314 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܒܢܝܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ 2:3279 ܒܪ Noun son 53 40 62049-020315 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62049-020316 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܪܘܓܙܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ 2:19371 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 62049-020317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܝܐܝܬ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ 2:11851 ܡܠܐ Adverb (ending with AiYT) fully, completely, perfectly 277 124 62049-020318 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62049-020319 - - - - - - No - - -
ܫܪܟܐ ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22476 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62049-020320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.