<-- Colossians 1:5 | Colossians 1:7 -->

Analysis of Peshitta verse Colossians 1:6

Colossians 1:6 - ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܪܳܒ݂ܝܳܐ ܘܝܳܗܒ݁ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) which is preached to you, as also to all the world, and increaseth and giveth fruits, as also in you from the day that you heard, and knew the grace of Aloha in truth,

(Murdock) which is announced to you, as also to all the world; and which groweth and yieldeth fruits, as it doth also among you from the day ye heard and knew the grace of God in reality:

(Lamsa) Which has been preached to you, just as it has been preached throughout the world; growing and bringing forth fruits, as it does also in you, since the day you heard of it, and knew the grace of God in truth;

(KJV) Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62051-01060 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܟܪܙܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂ 2:10575 ܟܪܙ Denominative preached, preach, proclaimed 225 105 62051-01061 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62051-01062 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62051-01063 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62051-01064 - - - - - - No - - -
ܠܟܠܗ ܠܟ݂ܽܠܶܗ 2:10099 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62051-01065 - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62051-01066 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܒܝܐ ܘܪܳܒ݂ܝܳܐ 2:19269 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 62051-01067 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܝܗܒܐ ܘܝܳܗܒ݁ܳܐ 2:8826 ܝܗܒ Verb give 188 91 62051-01068 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܦܐܪܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ 2:16379 ܦܐܪܐ Noun fruit 433 169 62051-01069 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62051-010610 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62051-010611 - - - - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62051-010612 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62051-010613 - - - - - - No - - -
ܝܘܡܐ ܝܰܘܡܳܐ 2:8996 ܝܘܡ Noun day 190 92 62051-010614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܥܬܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21719 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62051-010615 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܫܬܘܕܥܬܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:8666 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62051-010616 Second Masculine Plural - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܛܝܒܘܬܗ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:8037 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62051-010617 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62051-010618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܘܫܬܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18426 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62051-010619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.