<-- Acts 8:1 | Acts 8:3 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 8:2

Acts 8:2 - ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And faithful men laid Estephanos in his tomb, and mourned over him greatly.

(Murdock) And believing men gathered up and buried Stephen. And they lamented over him greatly.

(Lamsa) And devout men picked up Stephen and buried him, and they mourned over him in great sorrow.

(KJV) And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܦܣܘ ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ 2:18791 ܩܦܣ Verb gather 514 196 62044-08020 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܩܒܪܘܗܝ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ 2:18038 ܩܒܪ Verb bury, heap up 488 188 62044-08021 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܐܣܛܦܢܘܣ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ 2:1559 ܐܣܛܦܢܘܣ Proper Noun Stephen 23 26 62044-08022 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-08023 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1233 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62044-08024 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܐܒܠܘ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠܘ 2:148 ܐܒܠ Verb grieve, mourn 2 13 62044-08025 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-08026 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܪܘܪܒܐܝܬ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ 2:19254 ܪܒ Adverb (ending with AiYT) greatly 536 206 62044-08027 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.