<-- Acts 13:45 | Acts 13:47 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 13:46

Acts 13:46 - ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܘܰܦ݂ܣܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But Paulos and Bar Naba said to them openly, To you it behoved first to speak the word of Aloha; but because you repel it from you, and determine against yourselves that you are not worthy of eternal life, behold, we turn to the Gentiles.

(Murdock) And Paul and Barnabas said openly: To you first, ought the word of God to be spoken; but because ye repel it from you, and decide, against yourselves, that ye are not worthy of life eternal, lo, we turn ourselves to the Gentiles.

(Lamsa) Then Paul and Bar'na-bas said to them boldly, It was necessary that the word of God should first be spoken to you: but because you reject it, you have decided against yourselves and you are unworthy of everlasting life, so behold, we turn to the Gentiles.

(KJV) Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-13460 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-13461 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62044-13462 - - - - - - No - - -
ܘܒܪܢܒܐ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ 2:3380 ܒܪܢܒܐ Proper Noun Barnabas 56 40 62044-13463 - - - - - - No - - -
ܥܝܢ ܥܺܝܢ 2:15548 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62044-13464 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܒܓܠܐ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ 2:3772 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62044-13465 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62044-13466 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62044-13467 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62044-13468 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-13469 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܩܕܡܝܬ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ 2:18130 ܩܕܡ Adverb first 490 189 62044-134610 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܕܬܬܐܡܪ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1288 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62044-134611 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܡܠܬܗ ܡܶܠܬ݂ܶܗ 2:12120 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-134612 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62044-134613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-134614 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62044-134615 - - - - - - No - - -
ܕܕܚܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܝܢ 2:24320 ܕܚܐ Verb push away 88 53 62044-134616 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-134617 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62044-134618 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62044-134619 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܦܣܩܬܘܢ ܘܰܦ݂ܣܰܩܬ݁ܽܘܢ 2:16880 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 62044-134620 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-134621 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-134622 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-134623 - - - - - - No - - -
ܫܘܝܢ ܫܳܘܶܝܢ 2:30223 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62044-134624 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62044-134625 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62044-134626 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62044-134627 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62044-134628 - - - - - - No - - -
ܡܬܦܢܝܢܢ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢܰܢ 2:16823 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62044-134629 First Masculine Plural - Participles ETHPEAL No First Common Plural
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62044-134630 - - - - - - No First Common Plural
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62044-134631 - - - - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62044-134632 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.