<-- 2Peter 3:11 | 2Peter 3:13 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 3:12

2Peter 3:12 - ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܣܳܘܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܶܐܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܫܽܘܚܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) expecting and desiring the coming of the day of Aloha; that (day) in which the heavens, tried with fire, shall be dissolved, and the elements burning shall melt ?

(Murdock) expecting and desiring the coming of the day of God, in which the heavens being tried by fire will be dissolved, and the elements being ignited will melt ?

(Lamsa) Looking for and longing for the coming of the day of God, wherein the heavens being tested with fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?

(KJV) Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-03120 - - - - - - No - - -
ܡܣܟܝܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ 2:27854 ܣܟܐ Verb expect, look for 376 151 63061-03121 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-03122 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܣܘܚܝܢ ܘܣܳܘܚܺܝܢ 2:27782 ܣܘܚ Verb long for, desire 364 148 63061-03123 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-03124 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܐܬܝܬܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:2187 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 63061-03125 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܘܡܗ ܕ݁ܝܰܘܡܶܗ 2:8983 ܝܘܡ Noun day 190 92 63061-03126 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63061-03127 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-03128 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-03129 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63061-031210 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-031211 - - - - - - No - - -
ܡܬܒܚܪܝܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ 2:2527 ܒܚܪ Verb prove, examine, inspect 41 34 63061-031212 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܢܘܪܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12885 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63061-031213 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܬܪܘܢ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ 2:22380 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 63061-031214 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܘܐܣܛܘܟܣܐ ܘܶܐܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ 2:1541 ܐܣܛܘܟܣܐ Noun element, body 23 26 63061-031215 - Masculine Plural - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-031216 - - - - - - No - - -
ܝܩܕܝܢ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ 2:9433 ܝܩܕ Verb burn, set 195 96 63061-031217 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܫܘܚܘܢ ܢܫܽܘܚܽܘܢ 2:20970 ܫܚ Verb melt 564 218 63061-031218 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.