<-- 2Corinthians 8:12 | 2Corinthians 8:14 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 8:13

2Corinthians 8:13 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܪܘܳܚܬ݁ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Neither must there be to others ease, and to you anxiety,

(Murdock) For it is not, that others may have easement, and you pressure;

(Lamsa) This is not intended to relieve other men and add a burden to you;

(KJV) For I mean not that other men be eased, and ye burdened:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-08130 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-08131 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-08132 - - - - - - No - - -
ܕܠܐܚܪܢܐ ܕ݁ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7685 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62047-08133 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-08134 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܪܘܚܬܐ ܪܘܳܚܬ݁ܳܐ 2:19680 ܪܘܚ Noun relief, relaxation, easing 534 204 62047-08135 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܟܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ 2:10838 ܠ Particle to, for 232 107 62047-08136 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 2:1003 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62047-08137 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.