<-- 2Corinthians 6:7 | 2Corinthians 6:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 6:8

2Corinthians 6:8 - ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܒ݂ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܛܥܝܳܢܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) by glory and by shame, by praise and by abuse; as deceivers, and true;

(Murdock) amid honor and dishonor, amid praise and contumely; as deceivers, and yet true;

(Lamsa) By honour and dishonour, by praise and reproach, as deceivers, and yet true;

(KJV) By honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܫܘܒܚܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20909 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62047-06080 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܨܥܪܐ ܘܰܒ݂ܨܰܥܪܳܐ 2:17845 ܨܥܪ Noun shame, dishonor, ignominy, disgrace 482 186 62047-06081 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܘܠܣܐ ܒ݁ܩܽܘܠܳܣܳܐ 2:18648 ܩܠܣ Noun report, praise, commendation 494 190 62047-06082 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܓܘܢܝܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܽܘܢܳܝܳܐ 2:3906 ܓܢܐ Noun reproach, calumny 65 46 62047-06083 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-06084 - - - - - - No - - -
ܡܛܥܝܢܐ ܡܰܛܥܝܳܢܶܐ 2:8341 ܛܥܐ Adjective deceiver, impostor 267 120 62047-06085 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܫܪܝܪܐ ܘܫܰܪܺܝܪܶܐ 2:22266 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62047-06086 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.